Arhive pe etichete: termen

Legea asigurarii obligatorii a locuintei (legea 260/2008) actualizata 2016!

Continuă lectura

NCPC: Caracterul executoriu al contractului de închiriere

Potrivit dispoziţiilor Codului Civil contractele de închiriere (locaţiunea de bunuri mobile şi imobile) încheiate prin înscris sub semnătură privată şi înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru (i) plata chiriei şi (ii) restituirea bunulcontract inchiriereui închiriat la expirarea duratei contractuale.

Plata chiriei şi restituirea bunului închiriat

În măsura în care s-au îndeplinit condiţiile de formă ale contractului de închiriere, chiriaşul poate fi executat silit în temeiul acestui titlu executoriu dacă nu a plătit chiria la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau lege . Din economia textului de lege, înţelegem că executarea silită se face numai pentru valoarea chiriei datorate, nu şi pentru alte sume care s-ar datora în baza contractului (dobânzi, costuri de întreţinere etc.)

În ceea ce priveşte obligaţia de restituire a bunului închiriat, observăm că s-a conferit titlu executoriu contractului de închiriere numai în cazul în care obligaţia de restituire survine la expirarea duratei contractuale (încetare de drept prin ajungere la termen, respectiv împlinirea termenului de preaviz, în cazul contractelor de închiriere pe durată nedeterminată) nu şi în cazul unei încetări anticipate a contractului de închiriere.

O dată cu intrarea în vigoarea noului Cod de Procedură Civilă locatorul va avea la îndemână o procedură specială şi urgenţă de evacuare a chiriaşului care va fi aplicabilă indiferent de cauza de încetare a contractului de închiriere.

Procedura de înregistrare la organele fiscale

Procedura de înregistrare a contractelor de închiriere la organele fiscale este prevăzută prin Ordin nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare („Ordinul nr. 1985/2012„) emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Acesta procedură se aplică contractelor de închiriere încheiate atât de către locatori persoane fizice cât şi profesionişti.

În ceea ce priveşte contractele de închiriere încheiate de profesionişti, organul competent este organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat locatorul ca plătitor de impozite şi taxe. Locatorul trebuie să depună o declaraţie de înregistrare a contractelor de locaţiune (anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1985/2012), însoţită de contractul de închiriere (original şi copie). Originalul contractului va fi restituit locatorului după certificarea conformităţii copiei.

Documentele pot fi depuse la organul fiscal competent sau transmise prin poştă (în acest din urmă caz, declaraţia de înregistrare a contractelor de închiriere fiind însoţită de o copie legalizată de pe contractul de închiriere).

De asemenea, orice modificare/încetare a contractului de închiriere poate fi înregistrată de locator la organul fiscal competent prin depunerea unei noi declaraţii însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractelor de închiriere (sau după caz, a modificărilor sau a încetării acestora) este data depunerii la registratură organului fiscal competent sau data poştei.

Dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal, sau în cazul în care au fost transmise prin poştă, copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSĂ: euroavocatura.ro

Formularul ANAF 172 – instrucţiuni de completare

În Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr.anaf 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 “Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”.

Conform actului normativ, Formularul 172 se utilizează pentru declararea redevențelor restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă încheiate de Agenția Domeniilor Statului, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate până la data depunerii declarației-inventar, în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2012.

În situația în care formularul 172, depus de contribuabili, nu conține viza Agenției Domeniilor Statului, acesta nu va fi luat în considerare de organul fiscal competent.

Declarația-inventar privind redevențele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate, constituie titlu de creanță, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și devine titlu executoriu în cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului dedepunere.

Termenul de depunere al formularului 172 este în data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului, respectiv 25 februarie 2013. Acesta se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

În ceea ce priveşte modul de depunere a acestei declaraţii fiscale, formularul 172 se completează cu ajutorul programului de asistență, care poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, sau poate fi distribuit, la cerere, de către unitățile fiscale.

Formularul editat, semnat și ștampilat conform legii va fi însoțit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic). În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă inițial, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind “X” în spațiul special prevăzut în acest scop.

Completarea formularului 172

* Secțiunea A.”Date de identificare a plătitorului” 

În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorilor de redevență prevăzuți la art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2012.

În cazul în care plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

În rubrica “Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de redevență.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de redevență.

* Secțiunea B.”Date privind creanța” 

Sumele reprezentând redevențe restante, inclusiv obligațiile accesorii aferente acestora, datorate potrivit Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate până la data depunerii declarației-inventar, se declară conform instrucțiunilor următoare:

– nu sunt supuse declarației-inventar obligațiile incluse în titlurile executorii emise de Agenția Domeniilor Statului și neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012.

– la Col. 1 “Natura obligației”, se va menționa natura obligației, respectiv debit, dobândă, penalitate/majorare de întârziere.

– la Col. 2 “Cuantum obligație existentă în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitată”, se înscrie cuantumul total al obligațiilor existente în evidența Agenției Domeniilor Statului, aflat în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitat la data depunerii declarației-inventar reprezentând redevențe restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă.

SURSA: legestart.ro

Succesiunile în Noul Cod Civil

Noul Cod civil a intrat în vigoare, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, de la 1 octombrie 2011succesiune, iar efectele aplicării acestuia vor fi deosebit de complexe, existând atât modificări şi completări aduse legislaţiei deja existente, cât şi instituţii fundamental noi. Vă prezentam prevederile Noului Cod civil în materia transmisiunii moştenirii şi a nedemnităţii succesorale.

Transmisiunea moştenirii este reglementată în Noul Codul civil la art. 1100-1134. Cel chemat la moştenire în temeiul legii sau al voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate renunţa la ea, într-un anumit termen, denumit de legiuitor termen de opţiune succesorală.

Termenul de opţiune succesorală este de un an de la deschiderea moştenirii. În anumite situatii expres reglementate de Cod, termenul de un an curge:

– de la data naşterii celui chemat la moştenire, dacă naşterea s-a produs după deschiderea moştenirii;

– de la data înregistrării morţii în registrul de stare civilă, dacă înregistrarea se face în temeiul unei hotărâri judecătoresti de declarare a morţii celui care lasă moştenirea, cu excepţia cazului în care succesibilul a cunoscut faptul mortii sau hotărârea de declarare a mortii la o dată anterioară, caz în care termenul curge de la aceasta din urma dată;

–  de la data la care legătarul a cunoscut sau trebuia să cunoască legatul său, dacă testamentul cuprinzând acest legat este descoperit dupa deschiderea moştenirii;

– de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască legatura de rudenie pe care se întemeiază vocaţia sa la moştenire, dacă această dată este ulterioară deschiderii moştenirii.

Moştenitorii celui care a decedat fără să-şi fi exercitat dreptul de opţiune succesorală îl exercită separat, fiecare pentru partea sa, în termenul aplicabil dreptului de opţiune privind moştenirea autorului lor.

Acceptarea moştenirii

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Creditorii succesibilului pot accepta moştenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanţei lor.

Acceptarea poate fi:

–  expresă, prin înscris autentic sau sub semnatură privată;

– tacită, când succesibilul face un act sau un fapt pe care nu ar putea sa-l facă decât în calitate de moştenitor (acte de dispoziţie, administrare definitivă ori folosinţă a unor bunuri din moştenire).

Renunţarea la moştenire

Renunţarea la moştenire nu se presupune, ci trebuie făcută în formă autentică la orice notar public sau, după caz, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu excepţia cazului în care, îndeplinind condiţiile prevăzute de lege pentru a putea moşteni, succesibilul nu acceptă moştenirea în termenul de un an, respectiv în termenul mai scurt stabilit de instanţa, deşi cunoştea deschiderea moştenirii ca urmare a citării sale de către notarul public.

Renunţătorul poate revoca renunţarea în tot cursul termenului de opţiune, cu condiţia ca moştenirea să nu fi fost deja acceptată de alţi succesibili care au vocaţie la partea ce i-ar reveni.

Certificatul de moştenitor

Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Nedemnitatea succesorală

Instituţie regăsită şi în Codul civil vechi, reglementată în Noul Codul civil la art. 958-961, existând multe elemente de noutate, nedemnitatea succesorală este o sancţiune civilă care constă în înlăturarea nedemnului atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară.

Nedemnitatea de drept

Este de drept nedemnă de a moşteni:

– persoană condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea;

– persoana condamnată penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data savarşirii faptei, ar fi înlăturat sau ar fi restrans vocaţia la moştenire a făptuitorului.

Nedemnitatea de drept poate fi constatată oricând, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu de către instanţa de judecată ori de către notarul public, pe baza hotărârii judecatoreşti din care rezultă nedemnitatea.

–  nedemnul este înlăturat atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară;

–  posesia exercitată de nedemn asupra bunurilor moştenirii este considerată posesie de rea-credinţă;

–  actele de conservare, precum si actele de administrare, în masura în care profita moştenitorilor, încheiate între nedemn şi terţi, sunt valabile;

–  se menţin actele de dispoziţie cu titlu oneros încheiate între nedemn si terţii dobânditori de bunăcredinţă, regulile din materia cărţii funciare fiind însă aplicabile;

– venirea la succesiune a reprezentanţilor este posibilă dacă persoana reprezentată este nedemnă, chiar dacă nedemnul se află în viaţa la data deschiderii moştenirii şi chiar dacă renunţa la moştenire;

– reprezentarea operează chiar dacă reprezentantul este nedemn faţă de reprezentat sau a renunţat la moştenirea lăsată de acesta ori a fost dezmoştenit.

SURSA: legestart.ro

Cel mai vechi dosar din România

Cazul „Thyssen”, cel mai vechi dosar aflat pe rolul instanțelor din România, care a împlinit deja 28 decalendar ani, a fost analizat de Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Dosarul are o miza de 48 de milioane de euro, reprezentând suma actualizată pe care o firmă româneasca pretinde, prin avocații săi că nu a încasat-o de la beneficiar, în prezent compania Thyssen Stahl, ca urmare a livrării unui vapor de tablă laminată, la începutul anilor 80.

Inspecția Judiciară a CSM a efectuat verificări în urma sesizării companiei Thyssen Stahl cu privire la modalitatea de înregistrare/repartizare a dosarului în căile ordinare/extraordinare de atac, precum și a diferitelor tipuri de cereri incidentale și accesorii.

Prin această sesizare, adresată și Ministerului Justiției, avocații companiei au invocat „caracterul vădit neechitabil al procedurii judiciare, încălcarea principiului securității raporturilor juridice de către instanțele de judecată din România și încălcarea flagrantă a instituției termenului rezonabil”.

Potrivit concluziilor Inspecției Judiciare, în afară de căile de atac și a doua contestații în anulare declarate împotriva deciziilor date în recurs, s-au promovat alte șapte căi extraordinare de atac.

La acestea s-au adăugat alte 20 de dosare pentru soluționarea incidentelor procedurale și a altor cereri accesorii ți incidentale.

În urma acestui control, Inspecția Judiciară propune CSM „modificarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor, astfel încât să permită stabilirea unor reguli de repartizare, derogatorii de la dreptul comun, aplicabile cauzelor apreciate de lege ca având un caracter urgent și/sau înregistrează o durata considerabilă a procedurii, care sa permită stabilirea unor termene scurte”.

SURSA: ziare.com

Calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancțiunea disciplinară

În Monitorul Oficial Partea I nr. 817/2012 a fost publicată Decizia nr. 15 din 12 noiembrie 2012 cu privire la calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancțiunea disciplinară conform dispozițiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen.

Analiza cuprinsului sesizărilor Avocatului Poporului și procurorului general al Parchetului de pe langă Înalta Curte de Casație și Justiție relevă că obiectul recursurilor în interesul legii priveste calcularea termenului de 30 de zile în care trebuie aplicată sancțiunea disciplinară conform dispozițiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv momentul de la care începe să curgă acest termen. Interpretarea dispozițiilor legale menționate s-a realizat în mod diferit de către instanțele de judecată, ceea ce a condus la aplicarea lor diferită și la pronunțarea unor soluții neunitare.

Practica judiciară neunitară ce a generat sesizarea Înaltei Curți de Casație si Justiție cu prezentele recursuri în interesul legii s-a conturat în soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de sancționare disciplinară, în cadrul cărora a fost invocată excepția prescripției dreptului angajatorului de a emite respectivele decizii.
În urma verificarii jurisprudenței la nivelul întregii țări în aceste litigii, s-a constatat că instanțele nu au un punct de vedere unitar cu privire la calcularea termenului de 30 de zile în care trebuia aplicată sancțiunea disciplinară potrivit dispozițiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, statuând diferit asupra momentului de la care începe să curgă acest termen.

Textul integral al Deciziei ICCJ – recurs în interesul legii admis: Decizia ICCJ nr. 15 din 12 noiembrie 2012 recurs în interesul legii admis

SURSA: dreptonline.ro