Arhive pe etichete: organe fiscale

ANAF: Modificări privind depunerea deconturilor de TVA

Persoanele impozabile (cu perioada fiscală luna), care nu depun niciun decont de taxă pentru şase luni consecutive, şi persoanele impozabile (cu perioada fiscală trimestrul), care nu depun niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutivedecont tva, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de către organul fiscal competent, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Noile reguli se aplică începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea al anului 2012.

De asemenea, persoanele impozabile care, în deconturile depuse pentru şase luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au evidenţiat operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.

Anterior acestor modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu au depus niciun decont de taxă sau care, în deconturile depuse pentru şase luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic sau pentru două trimestre consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au evidenţiat operaţiuni efectuate în aceste perioade.

Astfel, potrivit vechilor reglementări, organele fiscale verificau îndeplinirea condiţiilor de două ori pe an, respectiv după expirarea termenelor de depunere al celui de-al 6-lea decont lunar/al 2-lea decont trimestrial din cadrul aceluiaşi semestru calendaristic. În noile condiţii legislative, organele fiscale urmează să verifice lunar îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu perioada fiscală luna, respectiv trimestrial îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în cazul persoanelor impozabile cu perioada fiscală trimestrul.

Întrucât procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, a fost necesară adaptarea acestei proceduri la noile prevederi legale, fapt pentru care a fost elaborat respectivul un proiect de act normativ pentru modificarea Ordinului iniţial.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile Codului Fiscal privind sistemul TVA la încasare, ANAF consideră necesară completarea formularelor de decizii de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, şi de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, cu precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv radierea din acest registru.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: agerpres

NCPC: Caracterul executoriu al contractului de închiriere

Potrivit dispoziţiilor Codului Civil contractele de închiriere (locaţiunea de bunuri mobile şi imobile) încheiate prin înscris sub semnătură privată şi înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru (i) plata chiriei şi (ii) restituirea bunulcontract inchiriereui închiriat la expirarea duratei contractuale.

Plata chiriei şi restituirea bunului închiriat

În măsura în care s-au îndeplinit condiţiile de formă ale contractului de închiriere, chiriaşul poate fi executat silit în temeiul acestui titlu executoriu dacă nu a plătit chiria la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau lege . Din economia textului de lege, înţelegem că executarea silită se face numai pentru valoarea chiriei datorate, nu şi pentru alte sume care s-ar datora în baza contractului (dobânzi, costuri de întreţinere etc.)

În ceea ce priveşte obligaţia de restituire a bunului închiriat, observăm că s-a conferit titlu executoriu contractului de închiriere numai în cazul în care obligaţia de restituire survine la expirarea duratei contractuale (încetare de drept prin ajungere la termen, respectiv împlinirea termenului de preaviz, în cazul contractelor de închiriere pe durată nedeterminată) nu şi în cazul unei încetări anticipate a contractului de închiriere.

O dată cu intrarea în vigoarea noului Cod de Procedură Civilă locatorul va avea la îndemână o procedură specială şi urgenţă de evacuare a chiriaşului care va fi aplicabilă indiferent de cauza de încetare a contractului de închiriere.

Procedura de înregistrare la organele fiscale

Procedura de înregistrare a contractelor de închiriere la organele fiscale este prevăzută prin Ordin nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare („Ordinul nr. 1985/2012„) emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Acesta procedură se aplică contractelor de închiriere încheiate atât de către locatori persoane fizice cât şi profesionişti.

În ceea ce priveşte contractele de închiriere încheiate de profesionişti, organul competent este organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat locatorul ca plătitor de impozite şi taxe. Locatorul trebuie să depună o declaraţie de înregistrare a contractelor de locaţiune (anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1985/2012), însoţită de contractul de închiriere (original şi copie). Originalul contractului va fi restituit locatorului după certificarea conformităţii copiei.

Documentele pot fi depuse la organul fiscal competent sau transmise prin poştă (în acest din urmă caz, declaraţia de înregistrare a contractelor de închiriere fiind însoţită de o copie legalizată de pe contractul de închiriere).

De asemenea, orice modificare/încetare a contractului de închiriere poate fi înregistrată de locator la organul fiscal competent prin depunerea unei noi declaraţii însoţită de documentele justificative.

Data înregistrării contractelor de închiriere (sau după caz, a modificărilor sau a încetării acestora) este data depunerii la registratură organului fiscal competent sau data poştei.

Dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal, sau în cazul în care au fost transmise prin poştă, copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSĂ: euroavocatura.ro