Arhive pe etichete: og 8/2013

Diurna – modificări legislative în 2013

Conform articolului 44 alin (2) din Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.diurna

H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice menţionează că, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului:

– persoana care este delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de delegare, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfaşoară activitatea;

– numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore cât o zi de delegare;

– în situaţia delegării de o zi, dar şi pentru ultima zi a unei delegaţii de mai multe zile, indemnizaţia se calculează şi acordă numai dacă durata delegarii este de minim 12 ore.

Diurna externă cuvenită personalului român trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar este reglementată prin H.G. nr. 518/1995, cu modificările ulterioare prin Legea nr. 118/2010 şi Legea nr. 283/14.12.2011.

Diurna în valută se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

– momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

– momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atat la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

Începand cu data de 1 februarie 2013, în baza O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, art. 55 alineatul (4), litera g) si art. 296 indice 15 s-au modificat şi au urmatorul cuprins:

„g) sumele primite de angajaţi în conditiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinatate, în interesul serviciului, ca indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare.”

(forma anterioară)

„g) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare”.

Aşadar, conform acestor ultime modificări, diurna precum şi cheltuielile cu masa salariaţilor pe durata detaşării şi a delegării nu vor intra în baza de calcul al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, dacă împreună nu depăşesc limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.

În caz contrar, va fi considerat venit de natura salarială, acesta fiind astfel supus plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, indiferent de forma de organizare a angajatorului.

Ordonanţa nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23.01.2013.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: legestart.ro

Condiţiile în care este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat un comunicat de presă prin care reaminteşte contribuabililor condiţiile în care este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.TVA 1

În temeiul art.153 alin.(9) lit c) sau art.1531 alin.(11) din Codul fiscal, organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal una din următoarele fapte:

– infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

– atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

În aceste cazuri, anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă de la data comunicării Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi înregistrările efectuate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi Registrul operatorilor intracomunitari, în măsura în care persoanele sunt înscrise în aceste registre.

De asemenea, începând cu data de 1 februarie 2013 (data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale) a fost introdusă obligaţia persoanelor impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari de a depune la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori, precum şi al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii (cu excepţia societăţilor pe acţiuni), în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor/asociaţilor.

Persoanele impozabile care nu respectă această obligaţie sunt radiate, din oficiu, de organul fiscal competent, din Registrul operatorilor intracomunitari.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: legestart.ro

Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice

Prin OG nr. 5/2013 s-a introdus impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, OG nr. 6/2013 a introdus impozitul pe veniturile din activitățile din exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, OG nr. 7/2013 a introdus impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale și, îmonopol energien sfârșit, prin OG nr. 8/2013 s-a introdus impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Astfel, în cazul primei ordonanțe, impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost facturate serviciile de transport și distribuție de energie electrică și gaze naturale.Acesta va trebui plătit de operatorii economici distribuitori de energie electrică și gaze naturale, licențiați de ANRDE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), titulari ai unor contracte de concesiune încheiate cu Ministerul Economiei și Comerțului sau cu autorități locale şi de operatorii de transport de energie electrică și gaze naturale licențiați de ANRDE.

În cazul OG nr. 6/2013 impozitul de 0,5% se aplică veniturilor obținute din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale și care sunt luate în considerare în stabilirea cifrei de afaceri.

Totodată, OG nr. 7/2013 stabileşte un impozit de 60% aplicat asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. Acesta va fi plătit de operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară atât activități de vânzare a gazelor naturale din România, cât și activități de extracție.

De asemenea, aspectele interesante în OG 8/2013 sunt următoarele: fermierii care dețin peste un anumit număr de animale și peste o anumită suprafată de teren cultivată  vor trebui să plătească impozit la stat în funcție de o normă de venit, stabilită de Ministerul Finanţelor pentru fiecare categorie în parte; urmatorul aspect se refera la cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor de 3% si care se aplică asupra bazei de impozitare. Totodată, s-a abrogat condiția referitoare la numărul de angajați.

Însă, Deloitte Tax printr-un comunicat de presă afirmă că statul român riscă să reintre în atenția Comisiei Europene, în urma taxelor suplimentare noi care vizează produse cum ar fi energia electrică, gazul natural sau cărbunele, iar neconformitatea acestora se poate observa ușor prin bunurile accizabile deoarece, pentru acestea, principiile și regulile generale de taxare au fost stabilite la nivelul UE.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: juridice.ro