Arhive pe etichete: avans

Legea privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea S.F.T.-C.F.R.-S.A. actualilor chiriaşi

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 145 din data de 19 martie 2013 a fost publicată Legea nr. 52/2013 privind vânzarea locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism “S.F.T.-C.F.R.” – S.A. actualilor chiriaşi.CFR

Legea stabileşte că locuinţele şi dependinţele aflate în proprietatea Societăţii Feroviare de Turism “S.F.T.-C.F.R.” – S.A. pot fi vândute către titularii contractelor de închiriere.

Poate cumpăra o singură locuinţă titularul contractului de închiriere, dacă o deţine în baza unui contract valabil încheiat, după ce acesta face dovada achitării la zi a cotelor de chirie aferente spaţiului.

Nu pot beneficia de prevederile legii:
– persoanele a căror activitate în cadrul C.F.R. sau Societăţii Feroviare de Turism “S.F.T.-C.F.R.” S.A. a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în condiţiile prevăzute de lege;
– persoanele care au deţinut ori deţin în proprietate, ele sau soţul, soţia ori copiii aflaţi în întreţinere, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte condiţiile minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996.

Locuinţele pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuinţei sau în rate. La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuinţei, stabilită la data vânzării. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţelor se vor eşalona pe o perioadă de maximum 5 ani, cu o dobândă anuală conformă cu cea de pe piaţă, dar nu mai mare de 8%.

Legea stabileşte şi procedura de evaluare a locuinţelor, făcându-se dinstinctie între locuinţele date în folosinţă înainte de anul 1990 şi cele date în folosinţă după anul 1990.

Locuinţele cumpărate în rate, nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a preţului.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSĂ: juridice.ro

Facturile conțin din acest an mai multe elemente obligatorii!

Reglementările în ceea ce priveşte facturarea au fost modificate de la începutul afacturacestui an. Noile reguli, care se aplică deja din prima zi a anului, modifică formatul facturilor, stabilind noi informaţii ce trebuie menţionate obligatoriu în aceste documente, şi clarifică prevederile referitoare la emiterea lor.

Codul fiscal, modificat prin OG nr. 15/2012, conţine noi prevederi la art. 155 care conţine regulile privind facturarea.

De la 1 ianuarie 2013, dată la care noile reglementări au intrat în vigoare, facturile trebuie să conţină câteva elemente în plus. Pe lângă informaţiile care sunt obligatorii şi în momentul de faţă , facturile vor mai conţine, potrivit Codului fiscal şi:

menţiunea «TVA la încasare», în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii;
menţiunea «taxare inversă», în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA;
menţiunea «autofactura», în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului;
dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă,
obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile «regimul marjei – bunuri second-hand», «regimul marjei – opere de artă» sau «regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi», după caz;

HG nr. 1071/2012, actul normativ prin care au fost modificate Normele de aplicare a Codului fiscal, stabileşte că, în situaţia în care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi înscrisă pe o singură pagină, factura poate fi întocmită pe mai multe pagini.

Pe prima pagină este obligatoriu să apară:

numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
data emiterii facturii;
data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;
denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;
denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
menţiunea «autofactura» , în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului,
referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune

De asemenea, tot pe prima pagină a facturii este obligatoriu să fie menţionat numărul de pagini pe care le conţine factura şi numărul total de poziţii cuprinse în factura respectivă.

„Pe facturile emise şi achitate pe bază de bonuri fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor  economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare, nu este necesară menţionarea bunurilor livrate sau a  serviciilor prestate, fiind  suficientă menţiunea „conform bon fiscal nr./data”, explică normele de aplicare a Codului fiscal.

SURSĂ: avocatnet.ro

Părinţii vor plăti o taxă pentru copiii înscrişi la creşă

cresaÎn Monitorul Oficial nr. 8 din 7 ianuarie 2013 a fost publicată Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. În urmă cu aproximativ trei luni, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei. Acesta a fost adoptat, cu o serie de modificări, în cadrul actului fiind prevăzut şi aspectul potrivit căruia părinţii sunt obligaţi la plata unei contribuţii pentru copiii înscrişi la creşă.

Astfel, în cadrul capitolului VII. “Finanţarea creşelor şi a altor unităţi de educaţie antepreşcolară” din actul normativ se prevede că părinţii/reprezentanţii legali sunt obligaţi la plata unei contribuţii lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispoziţie a primarului în funcţie de numărul de copii din familie şi de venitul mediu net lunar pe membru de familie calculat pe perioadă de şase luni anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverinţa de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali.

Sunt scutiţi de la plata acestei contribuţii părinţii/reprezentantul legal care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii.

Vezi care sunt diferenţele dintre Metodologia publicată în Monitorul Oficial şi forma iniţială a proiectului de hotărâre MMFPS!

Contribuţia poate fi achitată şi prin tichete de creşă, tichete sociale şi/sau cupoane sociale, potrivit legii.

Metodologia mai stipulează că stabilirea contribuţiei se face în funcţie de numărul efectiv de zile de prezenţă a copilului la programul zilnic. Acesta este monitorizat prin registrul de evidenţă/prezenţă completat de educator şi personalul de asistenţă medicală a unităţii.

Mai mult, contribuţia se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică. În cazul în care copilul nu a frecventat programul de creşă pe o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare, contribuţia este reportată pentru luna următoare.

În ceea ce priveşte contribuţia lunară reprezentând cheltuielile pentru hrana unui copil, valoarea acesteia se determină în funcţie de cuantumul alocaţiei zilnice de hrană aprobat prin actele normative în vigoare şi de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităţi.

Contribuţia lunară de întreţinere, suportată de părinţii/reprezentantul legal al acestora, se determină în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi altele asemenea, precum şi de numărul de zile frecventate de copil în aceste unităţi.

Valoarea contribuţiei se stabileşte în următoarele cote procentuale şi nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere în unitatea publică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară:

Venit mediu brut lunar cumulat al părinţilor/reprezentanţilor legali Număr copii Cota procentuală contribuţie părinţi
Peste 700 de lei un copil 20%
2 sau mai mulţi copii 10%
Între 225 şi 699 de lei un copil 10%
2 sau mai mulţi copii 5%

Nu în ultimul rând, actul normativ mai prevede şi aspectul potrivit căruia costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte diferenţiat, în funcţie de tipul creşei, respectiv centru de zi sau grupe de educaţie antepreşcolară înfiinţate pe lângă grădiniţe, şi se aprobă anual prin act administrativ al instituţiei care are în administrare creşa.

SURSA: legestart.ro