Arhive pe etichete: act normativ

ANAF: Modificări privind depunerea deconturilor de TVA

Persoanele impozabile (cu perioada fiscală luna), care nu depun niciun decont de taxă pentru şase luni consecutive, şi persoanele impozabile (cu perioada fiscală trimestrul), care nu depun niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutivedecont tva, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de către organul fiscal competent, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Noile reguli se aplică începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea al anului 2012.

De asemenea, persoanele impozabile care, în deconturile depuse pentru şase luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au evidenţiat operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.

Anterior acestor modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu au depus niciun decont de taxă sau care, în deconturile depuse pentru şase luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic sau pentru două trimestre consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au evidenţiat operaţiuni efectuate în aceste perioade.

Astfel, potrivit vechilor reglementări, organele fiscale verificau îndeplinirea condiţiilor de două ori pe an, respectiv după expirarea termenelor de depunere al celui de-al 6-lea decont lunar/al 2-lea decont trimestrial din cadrul aceluiaşi semestru calendaristic. În noile condiţii legislative, organele fiscale urmează să verifice lunar îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu perioada fiscală luna, respectiv trimestrial îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în cazul persoanelor impozabile cu perioada fiscală trimestrul.

Întrucât procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, a fost necesară adaptarea acestei proceduri la noile prevederi legale, fapt pentru care a fost elaborat respectivul un proiect de act normativ pentru modificarea Ordinului iniţial.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile Codului Fiscal privind sistemul TVA la încasare, ANAF consideră necesară completarea formularelor de decizii de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, şi de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, cu precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv radierea din acest registru.

Cabinetul de Avocat „Cristian Ioan” vă oferă servicii juridice complete, practicând onorarii foarte avantajoase.

SURSA: agerpres

Obținerea certificatului de conformitate pentru transportul mărfurilor periculoase

În Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 2737/20marfuri periculoase12 al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase.

În cadrul actului normativ se arată:

Dispoziţii generale

Prezenta procedură stabileşte cerinţele pentru desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, denumit în continuare ADR, precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, denumite în continuare organisme.

Poate fi desemnat organism orice persoană juridică cu sediul în România, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care dovedeşte că poate realiza sarcini specifice privind evaluarea conformităţii şi inspecţia suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase.

Suprastructurile specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase menţionate la pct. 1 sunt:

suprastructuri tip cisternă: cisterne fixe, cisterne mobile, cisterne demontabile, containere-cisterna;
suprastructuri tip Ex pentru transportul mărfurilor periculoase explozive;
suprastructuri tip vrac;
suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile, pentru transportul ambalajelor în colete.

Documente solicitate organismelor

Cererea de desemnare se completează de către organism şi se transmite Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Direcţia politici industriale, denumit în continuare MECMA–DPI. Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
certificatul de acreditare conform referenţialului de acreditare pentru organisme de evaluare a conformităţii sau de inspecţie, după caz, emis de organismul naţional de acreditare prevăzut la pct. 14.2, în copie;
asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;
prezentarea activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi abilităţile acestuia în domeniu, precum şi organigrama organismului;
lista personalului implicat în activitatea de emitere a certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi de inspecţie a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi documente din care să rezulte experienţa şi expertiza personalului;
procedurile elaborate privind emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi efectuarea inspecţiilor pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, pe care le aplică.

Se precizează cerinţele ADR şi ale normelor conexe în baza cărora se execută procedurile, astfel:

– tipurile de inspecţii;
– operaţiile ce urmează să se efectueze în cadrul fiecărui tip de inspecţie;
– capitolele, subcapitolele, alineatele (conform ADR) şi punctele, subpunctele şi alineatele (conform normelor conexe);

raportul întocmit de către organismul naţional de acreditare referitor la procedura privind evaluarea în vederea emiterii certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform ADR, precum şi procedura de inspecţie documentată şi aplicată de către solicitant şi la sistemul de management al calităţii, având în vedere cerinţele din legislaţia relevantă pentru care se solicită desemnarea;
contractul de subcontractare încheiat pentru subcontractarea unor activităţi în legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;
modalitatea de atestare a unităţilor ce execută lucrări pentru inspecţiile tehnice (probe, teste, reglaje, remedieri, reparaţii), din care să rezulte că au personal specializat şi dotări pentru realizarea activităţilor respective;
o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia MECMA–DPI, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa.

SURSĂ: infolegal.ro

Norme privind competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.  20 din data de 10 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1545/2012 privininspectied competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea competenţei.

Actul normativ aduce clarificări cu privire la competenţa generală şi cea teritorială de exercitare a inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă, schimbarea competenţei şi delegarea de competenţă.

Competenţa generală
Inspecţia economico-financiară se exercită de către Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară, potrivit competenţelor stabilite de prevederile legale.

Competenţa teritorială
Pentru exercitarea inspecţiei economico-financiare, competenţa revine acelui organ de inspecţie economico-financiară în a cărui raza teritorială se află domiciliul fiscal al operatorului economic.
Prin excepţie, pentru sediile secundare ale operatorului economic competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare revine şi organului de inspecţie economico-financiară în a cărui rază teritorială se află sediul acestora.

Conflictul de competenţă
Există conflict de competenţă când două sau mai multe organe de inspecţie economico-financiară se declară deopotrivă competente sau necompetente. În acest caz, organul de inspecţie economico-financiară care s-a învestit primul sau care s-a declarat ultimul necompetent continuă procedura în derulare şi solicită Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară să hotărască asupra conflictului. Direcţia generală de inspecţie economico-financiară hotărăşte, de îndată, asupra conflictului, soluţia adoptată fiind comunicată organelor de inspecţie economico-financiară aflate în conflict, pentru a fi dusă la îndeplinire.

Delegarea de competenţă
Structura de inspecţie economico-financiară care deţine competenţa de efectuare a inspecţiei economico-financiare poate să o delege altui organ de inspecţie economico-financiară, la solicitarea motivată a acestuia şi cu avizul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară.

Schimbarea competenţei
În cazul în care se schimbă domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit legii, competenţa teritorială trece la noul organ de inspecţie economico-financiară de la data schimbării domiciliului fiscal, în condiţiile legii.
În situaţia în care se află în curs de derulare o acţiune de inspecţie economico-financiară, organul de inspecţie economico-financiară care a iniţiat acţiunea este competent să o finalizeze.

SURSĂ: infolegal.ro