Arhive pe etichete: taxe

Formularul ANAF 172 – instrucţiuni de completare

În Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr.anaf 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 “Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”.

Conform actului normativ, Formularul 172 se utilizează pentru declararea redevențelor restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă încheiate de Agenția Domeniilor Statului, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate până la data depunerii declarației-inventar, în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2012.

În situația în care formularul 172, depus de contribuabili, nu conține viza Agenției Domeniilor Statului, acesta nu va fi luat în considerare de organul fiscal competent.

Declarația-inventar privind redevențele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate, constituie titlu de creanță, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și devine titlu executoriu în cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului dedepunere.

Termenul de depunere al formularului 172 este în data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului, respectiv 25 februarie 2013. Acesta se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

În ceea ce priveşte modul de depunere a acestei declaraţii fiscale, formularul 172 se completează cu ajutorul programului de asistență, care poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, sau poate fi distribuit, la cerere, de către unitățile fiscale.

Formularul editat, semnat și ștampilat conform legii va fi însoțit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic). În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă inițial, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind “X” în spațiul special prevăzut în acest scop.

Completarea formularului 172

* Secțiunea A.”Date de identificare a plătitorului” 

În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorilor de redevență prevăzuți la art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2012.

În cazul în care plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

În rubrica “Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de redevență.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de redevență.

* Secțiunea B.”Date privind creanța” 

Sumele reprezentând redevențe restante, inclusiv obligațiile accesorii aferente acestora, datorate potrivit Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate până la data depunerii declarației-inventar, se declară conform instrucțiunilor următoare:

– nu sunt supuse declarației-inventar obligațiile incluse în titlurile executorii emise de Agenția Domeniilor Statului și neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012.

– la Col. 1 “Natura obligației”, se va menționa natura obligației, respectiv debit, dobândă, penalitate/majorare de întârziere.

– la Col. 2 “Cuantum obligație existentă în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitată”, se înscrie cuantumul total al obligațiilor existente în evidența Agenției Domeniilor Statului, aflat în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitat la data depunerii declarației-inventar reprezentând redevențe restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă.

SURSA: legestart.ro

Guvernul a adoptat ordonanţa care stabileşte că autorităţile locale decid indexarea taxelor

Guvernul a adoptat ordonanţa care stabileşte că indexarea taxelor locale este la latitudinea autorităţilor locale şi nu reprezintă o obligaţie impusă de la nivel central, în contextul în care multe administraţii au decis deja majorarea taxelor invocând tocmai decizia de anul trecut a Guvernului.

Ordonanţa a fost adoptată în şedinţa de miercuri a Executivului şi va fi publicată tot miercuri taxe localeîn Monitorul Oficial, conform declaraţiilor anterioare ale premierului Victor Ponta.

Ministrul Administraţiei Publice, vicepremierul Liviu Dragnea, a precizat că documentul aprobat de Guvern prevede că „pentru anul 2013” autorităţile locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi amenzilor prevăzute în hotărârea de guvern aprobată în 2012, „cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012”.

Aceste hotărâri pot fi adoptate în termen de cel mult 20 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei, iar sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor şi taxelor locale aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative se compensează cu obligaţii de plată către bugetele locale, cu termene de plată viitoare sau se restituie la cerere.

Ordonanţa a fost aprobată astfel într-o formă modificată comparativ cu varianta avansată la sfârşitul anului trecut, prezentată public tot miercuri pe site-ul Ministerului Finanţelor.

În varianta iniţială, ordonanţa stabilea că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la trei ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare, iar autorităţile locale hotărăsc cu privire la aplicarea indexării.

Modificarea ordonanţei este explicată de Guvern prin observaţiile formulate în timpul consultărilor de către ministerele iniţiatoare şi avizatoare.

În luna decembrie 2012, Guvernul a emis o hotărâre conform căreia nivelul taxelor locale prevăzute în grilă creşte în 2013 cu 16,05% ca urmare a indexării cu rata inflaţiei pe ultimii trei ani, precizând că, faţă de suma rezultată, autorităţile locale pot decide o creştere sau o scădere într-o marjă de 20%.

SURSA: mediafax

Consultanţi fiscali activi şi inactivi

Prin Hotărârea Camerei consultanţilor fiscali nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 894 din 28 decembrie, a fost aprobată Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali.consultant fiscal

Normele au în vedere aplicarea unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

În condiţiile în care sunt consultanţi fiscali activi persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea “persoane active”, consultanţii fiscali care trec de la o stare la alta sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat mai mult de 6 luni în anul respectiv.

De reţinut şi prevederea potrivit căreia persoana fizică înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali ca membru activ poate, la cerere, să fie înregistrată ca şi consultant inactiv, concomitent cu înregistrarea în stare de inactivitate a societăţii de consultanţă fiscală la care are calitatea de administrator, cu excepţia cazului în care îşi continuă activitatea ca şi consultant fiscal persoană fizică.

Alte reglementări din Norme se referă la căile de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanţilor fiscali şi ai societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, renunţarea la calitatea de membru al Camerei, retragerea calităţii de membru al Camerei, trecerea la statutul de membru inactiv.

De la data intrării în vigoare a Normelor, depunerea carnetului profesional, respectiv a autorizaţiei, se va realiza la Direcţia de servicii pentru membri. Publicarea pe site-ul Camerei a retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în cauză şi interdicţia acestora de a practica profesia şi de a utiliza titlurile respective, precum şi înştiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Consiliului Concurenţei, se vor realiza, de la data intrării în vigoare a Normelor, de către Direcţia de servicii pentru membri.

SURSA: legestart.ro

Au fost majorate impozitele și taxele locale!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din data de 28 decembrie 2012 a ftaxeost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

Hotărârea Guvernului stabilește noile niveluri pentru  impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013, actualizate în funcție de rata inflației.

Potrivit actului normativ, impozitele și taxele locale au fost majorate cu aproximativ 16% față de cele existente până în prezent.

În prezent, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, autoritățile locale au obligația să aplice în mod obligatoriu hotărârea de guvern privind indexarea.

SURSA: juridice.ro

Noi modificări la Codul Fiscal

Ministerul Finanţelor Publice a lansat spre dezbatere un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

În prezent, în concordanţă cu prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul impozitelor şi taxe si impozitetaxelor locale se indexează o dată la trei ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.

Prin modificarea propusă în cadru proiectului legislativ, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale au posibilitatea de a hotărî indexarea impozitelor şi taxelor locale odată la 3 ani, iar asupra amenzilor şi taxelor de timbru nu se pot stabili cote adiţionale.

Astfel, în cadrul proiectului de act normativ se prevede aspectul potrivit căruia noul conţinut al articolul 292 se are următorul cuprins:

(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale se pot indexa odată la 3 ani, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale.

(2) În situaţia în care autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale hotărăsc indexarea potrivit alin. (1), atunci nivelurile indexate nu pot fi mai mici decât cele stabilite prin hotărârea Guvernului, prevăzută la alin. (3), în vigoare la data la care se hotărăşte indexarea.

(3) Prin hotărâre a Guvernului se reglementează o dată la 3 ani, de regulă până la data de 30 aprilie, nivelurile indexate ale valorilor impozabile, ale impozitelor şi taxelor locale, ţinând cont de evoluţia nivelului ratei inflaţiei de la ultima indexare

(4) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin.(3), se actualizează amenzile prevăzute la Titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi taxele prevăzute la art.295 alin.(11) lit. c) şi d), ţinând cont de evoluţia nivelului ratei inflaţiei de la ultima indexare şi sunt obligatorii, asupra acestora neputându-se stabili cote adiţionale.

SURSA: legestart.ro